Industrial Heat Pumps

 

Invloed energieprijzen op haalbaarheid warmtepomp

8-05-2018
Een warmtepomp wordt vaak ingezet met als doel om restwarmte te benutten en zodoende fossiele brandstoffen zoals aardgas te besparen. De meeste typen warmtepompen verbruiken elektrische energie om de restwarmtestroom tot een nuttig temperatuurniveau op te waarderen. Voor de economische haalbaarheid van warmtepompen is de verhouding tussen de elektriciteitsprijs en de gasprijs daarom van groot belang.
Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de energieprijzen in de afgelopen jaren inclusief energiebelasting, gebaseerd op gemiddelde prijzen per maand. Om elektriciteit en aardgas met elkaar te kunnen vergelijken zijn de prijzen weergegeven per GigaJoule energie, waarbij een kuub aardgas 0,03165 GJ energie bevat en een kiloWattuur elektriciteit 0,0036 GJ energie bevat.

In deze grafiek vallen een aantal zaken op:

Voor de economische haalbaarheid van de warmtepomp is de verhouding tussen elektriciteit en aardgas interessant. Onderstaande figuur geeft deze verhouding weer. Op basis van deze verhouding kan worden bepaald welke COP een warmtepomp minimaal moet behalen om een financieel voordeel op te leveren ten opzichte van gasgestookte warmte-opwekking.

In de grafiek valt op dat deze verhouding tussen elektriciteit en aardgas is gedaald, doordat elektriciteit sneller daalt dan aardgas. Hierdoor zijn warmtepompen economisch aantrekkelijker geworden en worden meer en meer toegepast in de industrie. Met de huidige prijsverhoudingen levert een warmtepomp al een financieel voordeel op zodra een COP van 2,0 of hoger wordt behaald. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een warmtepomp naast energiekosten ook andere kosten met zich meebrengt zoals onderhoud, rente en afschrijving. Hierdoor zal de COP in de praktijk hoger moeten zijn om tot een haalbare case te komen.
Als in de toekomst de gasprijs gaat stijgen of de elektriciteitsprijs gaat dalen, dan zullen warmtepompen nog sneller economisch aantrekkelijk zijn. Dit is een realistisch scenario, aangezien de aardgaswinning in Groningen wordt gestopt en het aanbod van elektriciteit de vraag overstijgt door inzet van windmolens en zonnepanelen.

Warmtepompen en WKK's
Een warmtepomp heeft baat bij een hoge aardgasprijs (warmte opwekking met aardgas wordt beperkt door inzet van een warmtepomp) en een lage elektriciteitsprijs (een warmtepomp verbruikt elektrische energie). WKK's (warmtekrachtkoppelingen) verbranden aardgas om elektriciteit op te wekken. WKK's hebben daarom in tegenstelling tot warmtepompen baat bij lage gasprijzen en hoge elektriciteitsprijzen. Door de dalende prijsverhouding tussen elektriciteit en aardgas zijn WKK's veel minder interessant geworden, terwijl de haalbaarheid van warmtepompen sterk is toegenomen

Lees meer