Industrial Heat Pumps

 

Volop kansen in de papierindustrie

02-05-2013

Het begon met een presentatie van De Kleijn Energy Consulting bij de clusterbijeenkomst drogen, met als thema warmtepompdrogen. Op deze bijeenkomst waren vooral proces- en energietechnologen aanwezig van diverse papierfabrieken. Velen waren enthousiast over de wamtepomptechniek en vroegen zich af in hoeverre dit bij hun eigen bedrijf toepasbaar zou kunnen zijn. Een aantal bedrijfsbezoeken later blijken er zeker goede mogelijkheden voor warmtepompen te zijn, maar is het vooral zinvol om eerst te kijken naar de mogelijkheden van directe warmte uitwisseling.

Pinch analyse

Diverse papierfabrieken zijn er al mee bezig: het in kaart brengen van de warmtevragers en de restwarmtebronnen, met bijbehorende temperatuur niveaus en vermogens. Op basis hiervan kun je bepalen welke warmtestromen direct warmte kunnen uitwisselen en voor welke warmtevragers een warmtepomp een goede oplossing kan zijn om het gewenste temperatuur niveau te behalen. Deze methodiek staat bekend als de pinch analyse.

Directe warmte uitwisseling

Dat er met directe warmte uitwisseling nog veel te behalen valt bleek bij diverse bedrijfsbezoeken. Zo wordt nog vaak stoom ingezet voor gebouwverwarming of voor het verwarmen van proceswater, terwijl tegelijkertijd grote hoeveelheden restwarmte via de schoorstenen van het ketelhuis of van de droogpartij van de papiermachine naar buiten worden geblazen. Zeker in het ketelhuis is vaak hoogwaardige restwarmte beschikbaar, vooral als er een warmtekrachtcentrale aanwezig is. Het rookgasdebiet is hier door de ruime luchtovermaat groter dan bij gewone stoomsystemen. Dit biedt extra mogelijkheden voor warmteterugwinning of opwekking van lagedruk stoom voor bijvoorbeeld voeding van de ontgasser.

Warmtepompen

De papierindustrie is vooral geïnteresseerd in warmtepompen die restwarmte kunnen opwaarderen tot temperaturen boven de 100°C. Hierdoor kan relatief laagwaardige restwarmte uit de papiermachine of uit het ketelhuis gebruikt worden om lagedruk stoom op te wekken. De technieken hiervoor zijn beschikbaar. De toeleveranciers lijken echter te wachten tot de vraag uit de markt toeneemt, terwijl de markt wacht op oplossingen van de toeleveranciers. De Kleijn Energy Consulting zet zich in om deze partijen bij elkaar te brengen door kennis over te dragen en door te proberen projecten van de grond te krijgen. Dit heeft De Kleijn Energy Consulting eerder met succes gedaan bij McCain, waar een warmtepomp is ingezet op een frietdroger.

Vast staat in elk geval dat in de papierindustrie nog flinke stappen te maken zijn op het gebied van energie-efficiencyverbetering. Kunt u hierbij hulp gebruiken? Neem dan contact met op met De Kleijn Energy Consulting.

Meer nieuwsberichten